Comunicare

   Zorg kameraad

     Comunicare verbindt de patiënt en zijn zorgteam.

Eén platform, meerdere interfaces

Platform

Het platform verzamelt informatie van het ziekenhuis naar de patiënt en verzamelt de gerapporteerde resultaten van de patiënt.De belangrijkste innovatie van Comunicare is de personalisatie van patiëntinformatie volgens zijn specifieke zorgtraject en het maakt een slimme interactie tussen de patiënt en zijn zorgverleners mogelijk.

Patiënt

Mobiele applicatie

De mobiele applicatie informeert de patiënt over zijn zorgtraject, vergemakkelijkt zijn therapeutische hechting en de communicatie van uitkomsten naar het medische team. De applicatie biedt toegang tot verschillende informatie-items:

  • Een gepersonaliseerde tijdlijn die de behandelingsstappen en zorgactiviteiten samenvat
  • Praktische kennis van de therapie
  • Didactische videoclips
  • Beschrijving van mogelijke bijwerkingen en aanbevelingen

Zorgverleners

Dashboard

Comunicare verzamelt veel patiëntgegevens, zowel fysieke als emotionele parameters en symptomen, om zorgverleners te helpen potentiële risicosituaties te voorkomen.

De zorgverleners krijgen een dashboard om de gerapporteerde resultaten van de patiënt te bekijken en te volgen.

Teleconsultatie

Een moderne en veilige videoconferentietechnologie is geïntegreerd in de mobiele applicatie voor patiënten en in het dashboard van de verzorger. Arts of verpleegkundige kan een teleconsultatie-afspraak maken en met één klik contact opnemen met de patiënt.

Entourage

Familieleden van de patiënt (mantelzorgers) en andere gezondheidswerkers kunnen ook bij het behandelingsproces worden betrokken. De mobiele applicatie is veelzijdig en laat de patiënt wat informatie delen met zijn omgeving. Dankzij de nationale gezondheidscentra kunnen andere zorgverleners ook toegang krijgen tot specifieke gegevens die door de patiënt worden gedeeld.

Voorspellende modellen

Comunicare Analytics bevat gevalideerde voorspellende modellen die artsen kunnen gebruiken om individueel te beslissen over behandelingsopties of om risicosituaties op te sporen die voortvloeien uit de analyse van de door de patiënt verstrekte gegevens. Deze instrumenten zijn essentieel in de medische beslissingsondersteuning voor artsen, maar ook in de deelname van patiënten.

Pathologieën

De applicatie richt zich op het monitoren van chronische ziekten (kanker, hartfalen, multipel myeloom, COPD, diabete) en complexe zorg episodes. Het platform is uitgebreid met nieuwe pathologieën naarmate het verder wordt ontwikkeld.

Kanker

Multiple myeloma

COVID-19

Hartfalen

Diabetes

COPD

Nieuws

Een digitaal integraal leefstijl en zorgpad na een beroerte

Een digitaal integraal leefstijl en zorgpad na een beroerte

Binnen het project Stroke2gether wordt een volwaardig digitaal integraal leefstijl en zorgpad ontwikkeld, toegepast en gevaloriseerd voor personen na een beroerte.

Dit integraal leefstijl en zorgpad is evidende based, met zowel medische opvolging en monitoring als therapie en gezondheidspreventie, via monitoring, educatie en coaching, live en op afstand. Hierdoor treden de patiënt en zijn/haar zorgverleners op een vlotte manier met elkaar in contact. Ook de behandelingsresultaten worden op een betrouwbare manier gedeeld en bijgestuurd.

Projectpartners

Met steun van

Het project krijgt financiële steun van EFRO Vlaanderen. Stroke2gether loopt van 1 december 2020 tot 30 juni 2023.

 

Comunicare Solutions behaalt ISO-27001 en HDS (Hosting van gezondheidsgegevens) certificeringen

Luik, 18. October 2022 – Comunicare Solutions behaalt ISO-27001 en HDS (Hosting van gezondheidsgegevens) certificeringen.

De bescherming en vertrouwelijkheid van patiëntengegevens is vanaf het begin een prioriteit geweest voor COMUNICARE SOLUTIONS. Ons platform is ontworpen volgens het “privacy-by-design” principe en we werken voortdurend aan verbetering.

ISO-27001 is de internationale norm voor de beveiliging van informatiesystemen, waarvan de implementatie garandeert dat het bedrijf de beste praktijken toepast bij het beheer van informatiebeveiliging.
HDS-certificering is een wettelijke vereiste voor providers die persoonlijke gezondheidsgegevens hosten in Frankrijk. De HDS-certificering is gebaseerd op de ISO 27001-certificering om tegemoet te komen aan de uitdagingen op het gebied van gegevensbeveiliging en wordt uitgebreid met extra eisen in verband met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de gezondheidssector. Deze certificering werd verkregen als “hosting provider” voor de levering van virtuele infrastructuur, softwareplatform, administratie/beheer en uitbestede back-up.

Deze certificeringen getuigen van de ontwikkeling van onze activiteiten, zowel internationaal als in het bijzonder in Frankrijk, en van ons engagement om onze klanten en patiënten te verzekeren dat de vereisten inzake informatiebeveiliging worden nageleefd. Het is ook het resultaat van het gezamenlijke werk van een professioneel en gemotiveerd team dat blijk geeft van zijn inzet om zijn praktijken voortdurend te verbeteren.

De certificaten zijn door AFNOR afgegeven voor een periode van 3 jaar met de verplichting van een jaarlijkse audit.

Studie wijst uit dat patiënten met diabetes type 2 baat hebben bij een digital opvolging door de apotheker

Luik, 30 maart 2022 – Studie wijst uit dat patiënten met diabetes type 2 baat hebben bij een digital opvolging door de apotheker. 

ULiège, Multipharma en Comunicare maken resultaten van pre-experimentele studie bekend


.

België telt naar schatting 1 miljoen diabetespatiënten.  Een doorgedreven begeleiding door een gezondheidsadviseur en digitale toepassingen die hen helpen om bepaalde parameters te monitoren kunnen voor deze patiënten een wereld van verschil maken.

Daarom zette de ULiège in samenwerking met Multipharma en Comunicare een onderzoek op naar de impact van educatieve begeleiding door de apotheker in combinatie met het gebruik van een mobiele gezondheidsapplicatie bij diabetes type 2-patiënten.

De resultaten van dit onderzoek zijn bijzonder hoopgevend. Gezondheidscoaching door een apotheker, gecombineerd met het gebruik van een mobiele gezondheidsapplicatie, kan diabetes type 2-patiënten helpen om hun ziekte beter onder controle te houden.

Diabetes in opmars in België

In België zou naar schatting 8% van de Belgen diabetes hebben, wat overeenkomt met ongeveer 1 miljoen Belgen. In werkelijkheid ligt dit cijfer wellicht nog hoger, want één op de drie patiënten is zich niet eens bewust van deze diagnose. Door deze hoge en steeds stijgende cijfers en de mogelijke complicaties van deze ziekte, kunnen we stellen dat diabetes een reëel probleem voor de volksgezondheid is.

Multidisciplinaire aanpak is noodzakelijk

Het aanpassen van de levensstijl, indien nodig aangevuld met een behandeling met geneesmiddelen, voorkomt complicaties, verbetert de levenskwaliteit van de patiënt en vermindert het sterftecijfer. Om dit te bereiken is een multidisciplinaire aanpak van essentieel belang.

De apotheker kan – gezien zijn cruciale rol in de eerstelijnszorg – hierin echt een verschil maken.  Niet alleen door het verstrekken van farmaceutische zorg, maar ook door middel van educatieve sessies die de betrokkenheid van de diabetespatiënt bij zijn of haar eigen gezondheidszorg aanmoedigen, zeker bij het begin van de behandeling, wanneer een zorgtraject nog niet uitgestippeld is.

Samenwerking tussen ULiège, Multipharma en Comunicare

De ULiège zette in samenwerking met Multipharma en Comunicare en met de steun van Novo Nordisk een onderzoek op naar de impact van educatieve begeleiding door de apotheker en het gebruik van een mobiele gezondheidsapplicatie bij diabetes type 2 patiënten. De gebruikte applicatie heeft twee interfaces, één voor de patiënt en één voor de apotheker, en maakt communicatie tussen beide mogelijk. Dankzij deze toepassing kan de patiënt reminders instellen voor zijn geneesmiddeleninname, gezondheidsparameters invoeren of informatie over zijn pathologie raadplegen.

Het doel van deze begeleiding is om patiënten aan te moedigen om actief deel te nemen aan het monitoren van hun ziekte en om gunstige gezondheidsgewoonten aan te nemen, in het bijzonder om hun therapietrouw te vergroten.

Het doel van het onderzoek was het evalueren van het effect van de begeleiding op primaire eindpunten (HbA1c en MARS-5 score), die een goede inschatting geven van de therapietrouw, en secundaire eindpunten (HDL-cholesterol, LDL-cholesterol, systolische en diastolische bloeddruk, BMI en tailleomtrek), die verband houden met de opvolging van de diabetespatiënt.

De kwantitatieve pre-experimentele studie werd uitgevoerd bij 66 patiënten, van wie er 50 de studie voltooiden en liep over een periode van zes maanden met drie dataverzamelingsperiodes  (bij de start, halverwege en op het einde van de studie).

De statistische analyses wezen niet meteen op een verbetering van de therapietrouw. Wél werden er significante resultaten waargenomen voor veranderingen in systolische bloeddruk en tailleomtrek. Ook alle andere onderzochte parameters, met inbegrip van HbA1c, vertoonden een positieve evolutie of stabilisatie tussen het begin en het einde van de studie.

Deze studie toonde aan dat monitoring door een apotheker, gecombineerd met het gebruik van een mobiele gezondheidstoepassing, de therapeutische intentie van door de arts geïnitieerde therapie kan bereiken en een positieve impact kan hebben op het beheer van de type 2 diabetespatiënten, alsook op uitkomsten die als cardiovasculaire risicofactoren worden beschouwd.

 

COMUNICARE is goedgekeurd voor ETAPES in Frankrijk

Parijs, 3 november 2021 – ComuniCare is officieel goedgekeurd door het Franse ministerie van Sociale Zaken en Gezondheid als een oplossing die voldoet aan de specificaties van het Telemedicine Experimentatie Programma voor de Verbetering van Zorgtrajecten (ETAPES). Dit programma werd door de Franse gezondheidsautoriteiten opgezet om te experimenteren en de bewaking op afstand van verschillende pathologieën te evalueren.

Het ETAPES-programma stimuleert en ondersteunt de invoering van projecten voor bewaking op afstand in heel Frankrijk. Bewaking op afstand vereist dat verschillende categorieën beroepsbeoefenaren zich rond de patiënt coördineren om een medische handeling te verrichten, een technische oplossing te bieden of therapeutische ondersteuning te bieden. De organisatie van deze praktijken vergt tijd voor de aanpassing en de invoering ervan, wat het gebruik van experimenten rechtvaardigt. Momenteel hebben de experimenten betrekking op vijf pathologieën: hartfalen, nierfalen, ademhalingsmoeilijkheden, diabetes, en implanteerbare hartprothesen. Elk type experiment is gebaseerd op nationale specificaties.

ComuniCare werd goedgekeurd voor 3 pathologieën: hartfalen, ademhalingsmoeilijkheden en diabetes. Deze certificering is een belangrijke stap in de strategie om toegang te krijgen tot terugbetaling voor onze therapeutische ondersteuningsoplossingen voor patiënten in Europa.

Voor meer informatie: https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/prises-en-charge-specialisees/telesante-pour-l-acces-de-tous-a-des-soins-a-distance/article/la-telesurveillance-etapes#Qu-est-ce-qu-ETAPES

 

ComuniCare wordt door Orcha aanbevolen met een score van 80%

LONDON, 28 september 2021 – ComuniCare wordt door Orcha aanbevolen met een score van 80%.
ORCHA is ‘s werelds toonaangevende beoordelaar van Digital Health producten. Zij beoordelen, evalueren en accrediteren digitale gezondheidsproducten namens honderden gezondheids- en zorgorganisaties over de hele wereld. Professionals in de gezondheidszorg gebruiken de ORCHA app bibliotheken om producten te vinden, te beoordelen en direct voor te schrijven aan hun patiënten en service gebruikers. Hun klanten zijn onder andere de NHS, The American Telemedicine Association en Nederland MIND.

Meer informatie: https://appfinder.orcha.co.uk/defaultsearch/?search=comunicare

Comunicare en COPD : eerste resultaten van een klinische studie

LUIK, 25 september 2021 – Comunicare – Eerste resultaten van een haalbaarheids- en doeltreffendheidsstudie van een vereenvoudigde mobiele toepassing voor zelfeducatie en zelfmonitoring voor patiënten met ernstige chronische obstructieve longziekte in de regio Luik – door Dr Jean-Baptiste Duquenne, onder supervisie van Dr Hélène Van Cauwenberge

 

Introductie

In België lijden naar schatting 400 000 Belgen aan chronisch obstructief longlijden (COPD). Een deel van de ziektelast komt van exacerbaties, die leiden tot een verslechtering van de levenskwaliteit alsook een aanzienlijke consumptie van medische middelen. De preventie van COPD exacerbaties wordt geholpen door patiënten empowerment, steunend op educatie en zelfmonitoring. Het is in deze context dat de telegeneeskunde haar volledige betekenis krijgt. Ze presenteert zich in verschillende vormen of het nu gaat over didactiek, versterking van goede praktijken, revalidatie op afstand of thuismonitoring. Deze telemonitoring, die vaak naar voren geschoven wordt voor de preventie van exacerbaties, krijgt de kritiek te ingewikkeld te zijn voor dagelijks gebruik.

Doelstellingen en methode

Wij willen een vereenvoudigde digitale applicatie maken “voor de patiënt, door de patiënt” die autonoom wordt beheerd, zonder de ondersteuning van een gezondheidsprofessional. De patiënt is verantwoordelijk voor zichzelf. In deze prospectieve studie bestuderen we de haalbaarheid en de effecten van onze digitale zorgkameraad, ontwikkeld volgens een methode voor zelfeducatie en zelfmanagement. We includeren patiënten met ernstige COPD, GOLD III tot IV klasse C/D volgens de GOLD-classificatie van 2019. Na de installatie van de app wordt de patiënt uitgenodigd het didactische deel van de app door te nemen. Vervolgens vult hij het deel voor zelfmonitoring minstens drie keer per week in, maar zo vaak als hij wilt. Een evaluatie via spirometrie en vragenlijsten wordt uitgevoerd bij inclusie, op drie maanden en op 6 maanden, de duur van de studie. Het primaire doel is een afname van het aantal hospitalisaties voor COPD exacerbaties. De secundaire doelen zijn onder andere een evaluatie van de levenskwaliteit en de therapietrouw.

Resultaten

Door de lockdown voor de COVID-19 pandemie is onze rekrutering beperkt moeten blijven tot 14 patiënten. Ondanks dat het primair doel, een afname van het aantal hospitalisaties voor COPD exacerbaties, niet bereikt is, moeten bepaalde resultaten benadrukt worden. De coderingsratio is uitstekend, zonder vermoeidheid in de loop van de studie. Dit is gecorreleerd met het gevoel van gebruiksgemak van de app. Er werd een positieve correlatie geobserveerd tussen de coderingsratio en bepaalde secundaire doelen zoals een afname van het aantal hospitalisatiedagen, de CAT (COPD assessment test) en de therapietrouw. Merk op dat er een toename is van de angst-depressiescore, die te interpreteren is in de zeer bijzondere omringende context, namelijk de lockdown voor de COVID-19 pandemie.

Conclusie

De komst van nieuwe technologieën heeft de ontwikkeling van de telegeneeskunde mogelijk gemaakt. Het gebruik ervan bij COPD is veelbelovend maar noodzaakt nog aanpassingen. De hulpmiddelen moeten eenvoudig zijn in het gebruik en zijn niet geschikt voor elke patiënt, noch in elke situatie. De gemotiveerde kandidaten zullen er een betrouwbare en gepersonaliseerde bron van informatie in vinden evenals een hulp voor zelfmonitoring. Telegeneeskunde is bijzonder geschikt voor acute of destabiliserende situaties. Onze studie toont de haalbaarheid van een digitale zorgkameraad die de complexiteit van de computertool beperkt.

Comunicare en MedC2 fusioneren

LUIK, 24 juni 2021 – Comunicare Solutions (kortweg Comunicare) en The Medical Cloud Company (kortweg MedC2) zijn gefusioneerd. Door hun middelen te bundelen, willen de twee Luikse start-ups hun capaciteit versterken om innovatieve oplossingen te bieden om patiëntenondersteuning mogelijk te maken en hun interacties met hun zorgteams te vergemakkelijken. Deze fusie breidt hun portfolio van oplossingen uit en maakt deel uit van een internationaliseringsstrategie.

« We brengen onze activiteiten al enkele maanden dichter bij elkaar als onderdeel van onze Europese projecten en kijken ernaar uit om de geïdentificeerde synergieën volledig te realiseren. » zegt Brice Van Eeckhout, co-CEO van Comunicare.

De gefuseerde entiteit, die de naam Comunicare Solutions heeft overgenomen, biedt een uitgebreid platform voor patiëntenondersteuning en empowerment dat therapeutische educatie, therapietrouw, verzameling en analyse van functies, symptomen en ervaren van patiënten en voorspelling van behandelresultaten of risico’s van exacerbatie mogelijk maakt.

Professor Philippe Lambin, Wetenschappelijk Adviseur van het bedrijf: « Onze visie is dat de opkomst van artificiële intelligentie de betrokkenheid van de patiënt bij het beheer van zijn gezondheid moet vergemakkelijken en niet andersom. »

Het bedrijf werkt al in België met verschillende Waalse, Vlaamse en Brusselse ziekenhuizen, en in het buitenland met ziekenhuizen in Duitsland en Nederland. De therapeutische gebieden die momenteel worden behandeld zijn oncologie, cardiologie, longtherapie, diabetologie en infectieziekten. Comunicare is een van de pioniers in het mHealthBelgium validatieproces dat de weg vrijmaakt voor gecertificeerde eHealth-aanvragen om een terugbetaling van het RIZIV te verkrijgen.

Voor Alfred Attipoe, van het gefuseerde bedrijf, « in de context van een gezondheidscrisis gekenmerkt door een vermenigvuldiging van eHealth-oplossingen en het bewustzijn van hun belang, zal deze fusie onze strategische ontwikkeling versnellen ».

 

 

 

 

 

 

Onze partners