Voorwaarden en bepalingen

COMUNICARE

Rue du Bois Saint-Jean 15/1

4102 Seraing

COMUNICARE SOLUTIONS ontwikkelt en beheert de Comunicare-toepassing en het Comunicare-platform (www.comunicare.be)

Comunicare maakt een betere communicatie mogelijk tussen patiënten en zorgverleners in de context van chronische ziekten of complexe zorgperiodes. Het biedt gepersonaliseerde informatie over het zorgplan van de patiënt, afspraken, aanbevelingen en hulpmiddelen voor een betere levenskwaliteit. De patiënt kan informatie delen met zijn/haar familieleden en het medisch personeel. De verwerking van de resulterende analytische gegevens is nuttig voor de kwaliteit van leven en medisch onderzoek.

 

Privacybeleid

(versie van 11/1/2021)

 

Inleiding

De bescherming van uw privacy en persoonlijke gegevens is zeer belangrijk voor COMUNICARE SOLUTIONS (hierna ‘COMUNICARE’), de uitgever van de mobiele applicatie die u begint te gebruiken op basis van de aanbevelingen van uw zorgverlener (hierna ‘ZORGVERSTREKKER’). Het doel van deze verklaring is u te informeren over de voorwaarden voor het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens wanneer u gebruik maakt van deze IT-oplossing en de bijbehorende diensten, hierna gezamenlijk aangeduid als de ‘applicatie’.

COMUNICARE voldoet aan de verplichtingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de AVG) die door het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie is vastgesteld, alsook aan alle geldende verordeningen inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en persoonsgegevens in verband met haar activiteiten.

Uw gegevens worden verwerkt onder de gezamenlijke verantwoordelijkheid van uw ZORGVERSTREKKER en COMUNICARE (hierna gezamenlijk “wij” en “ons”), die samen de verwerking van uw gezondheidsgegevens bepalen.

In de zin van deze verordening is de ZORGVERSTREKKER de ” verwerkingsverantwoordelijke” en COMUNICARE zijn ” verwerker”.

Bij de aanmelding heeft de ZORGVERSTREKKER u gevraagd of zal hij uw uitdrukkelijke toestemming vragen om, als onderdeel van uw zorgreis, uw hieronder vermelde persoonsgegevens te verwerken. Door de toepassing te gebruiken, bevestigt u deze toestemming.

De AVG vereist dat informatie over uw rechten op uw gegevens op een beknopte, transparante en begrijpelijke manier, in duidelijke taal, aan u wordt gecommuniceerd. Deze verklaring streeft dat doel na.

Als u een kind bent, heeft u recht op een eenvoudige en begrijpelijke uitleg van deze verklaring: aarzel niet om ons om deze uitleg te vragen.


 

Hieronder behandelen we de volgende onderwerpen:

 • Wat bedoelen we met de verwerking van uw persoonsgegevens?
 • Welke gegevens worden verzameld en hoe worden deze verwerkt?
 • Voor welk doel verwerken wij uw gegevens?
 • Met wie delen we uw gegevens?
 • Dragen we uw gegevens over naar het buitenland?
 • Wat zijn uw rechten?
 • Hoe lang bewaren we uw gegevens?
 • Hoe beveiligen we uw gegevens?
 • Meer informatie
 • Wijziging van deze verklaring
 • Hoe kunt u contact met ons opnemen?

Wat bedoelen we met de verwerking van uw persoonsgegevens?

De term “persoonsgegevens” of “persoonlijke gegevens” wordt hier gebruikt om te verwijzen naar alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Onder “verwerking” wordt verstaan elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, uitgevoerd volgens geautomatiseerde of manuele procedures, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, aanpassen of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op enigerlei andere wijze ter beschikking stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het beperken, wissen of vernietigen van gegevens.

Welke gegevens worden verzameld en hoe worden deze verwerkt?

De gegevens over u die de COMUNICARE-applicatie verzamelt en verwerkt, indien van toepassing, zijn :

 • identificatiegegevens zoals uw naam, voornaam, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht;
 • contactgegevens: postadres, e-mailadres, telefoonnummer ;
 • gegevens over uw zorgpad: uw medisch dagboek, uw gevoelens en ervaring op het zorgpad, uw medicijnen en de bevestiging van het gebruik ervan, uw fysiologische parameters die nodig zijn voor de medische controle, uw fysieke activiteit;
 • beperkte identificatiegegevens van de familieleden met wie u zou hebben besloten een deel van uw informatie in de applicatie te delen: achternaam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer;
 • gegevens over uw online gedrag wanneer u onze applicatie gebruikt: zoals de links die u aanklikt in de applicatie, de interne pagina’s die u bezoekt in de applicatie, de externe pagina’s die u bezoekt vanuit de applicatie;
 • gegevens met betrekking tot vragen, klachten en opmerkingen die u aan ons richt in het kader van het gebruik van de applicatie.
 • cookies: we gebruiken alleen essentiële cookies (d.w.z. bestanden met kleine hoeveelheden gegevens, die een unieke en anonieme identificatiecode kunnen bevatten, die op uw mobiele telefoon of computer worden opgeslagen) die nodig zijn voor de goede werking van de applicatie (bijv. voor het beheer van de verbindingstijd en taalvoorkeuren); we gebruiken geen andere cookies (bijv. voor commerciële of marketingdoeleinden).

Wij hebben passende maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens worden verwerkt met inachtneming van de door de toepasselijke wetgeving opgelegde veiligheidsverplichtingen.

Voor welk doel verwerken wij uw gegevens?

Wij verzamelen en gebruiken uw gegevens voor specifieke, expliciete, legitieme doeleinden en zullen deze gegevens niet gebruiken voor andere doeleinden die niet compatibel zijn met de volgende doeleinden:

 • uw zorg en comfort onderweg te verbeteren;
 • de meest relevante informatie te verstrekken aan de bevoegde personen die aan uw reis bijdragen (artsen, verpleegkundigen, andere zorgverleners en, indien van toepassing, uw familieleden die door u zijn geautoriseerd) ;
 • door middel van geanonimiseerde gegevens, helpen om de medische kennis over uw aandoening en de evolutie ervan te verbeteren, zodat u en andere patiënten er hun voordeel mee kunnen doen. (“Anoniem” betekent dat deze gegevens geen identificatie- en contactgegevens bevatten; ze hebben dus hun “persoonlijke” aard verloren).

Door onze verwerking worden er geen uitsluitend automatische beslissingen over u genomen.

Het gebruik van uw gegevens is gebaseerd op de volgende legitimeringsgronden:

 • De wens om uw behandeling te vergemakkelijken en de kwaliteit en efficiëntie van uw verzorging te verbeteren.
 • Voor de ZORGVERSTREKKER, een betere medische opvolging van alle relevante parameters van uw behandeling en uw gevoelens tijdens het verloop van de behandeling.
 • De gegevensverwerking is ook noodzakelijk voor de legitieme belangen die COMUNICARE nastreeft, d.w.z. om haar software te ontwikkelen, te verbeteren en te onderhouden; geanonimiseerde statistieken over het gebruik van de software kunnen ook in de beschrijvingen van de toepassing voorkomen.
 • Toestemming: u heeft uw uitdrukkelijke toestemming gegeven aan de ZORGVERSTREKKER om uw persoonlijke gegevens te gebruiken voor de hierboven vermelde doeleinden; wij zullen u opnieuw om uw uitdrukkelijke toestemming vragen als ons gebruik verder gaat dan deze doeleinden. Wanneer wij uw gegevens verwerken op basis van uw toestemming, heeft u het recht om deze toestemming te allen tijde in te trekken. Wanneer wij uw gegevens verwerken op basis van ons rechtmatige belang, kunt u ons te allen tijde laten weten dat uw belang prevaleert boven het onze.

Wij verwerken uw persoonlijke gegevens onder de volgende omstandigheden:

 • De applicatie verzamelt gegevens tijdens uw registratie, namelijk uw voornaam, achternaam, adres, e-mailadres, mobiel telefoonnummer of andere contactgegevens. Wij verwerken deze gegevens om de toegang tot uw gegevens te authenticeren en te beveiligen, en beheren de overdracht van uw gegevens met de ZORGVERSTREKKER en zorgverleners die een therapeutische relatie met u hebben.
 • De applicatie verwerkt uw medische gegevens die nodig zijn voor de werking ervan, in dit geval de informatie die door de ZORGVERSTREKKER wordt doorgegeven, de informatie die u zelf invoert en de gegevens over uw gebruik van de applicatie.
 • Wij verzamelen en verwerken uw gegevens wanneer u contact met ons opneemt voor ondersteuning of wanneer u tevredenheidsonderzoeken invult.

Met wie delen we uw gegevens?

Uw medische gegevens en de informatie die u in de applicatie invult, worden ter beschikking gesteld aan uw ZORGVERSTREKKER voor een betere opvolging van uw behandeling.

Bovendien kunt u met de applicatie beslissen om bepaalde gegevens te delen met familieleden die u hebt geïdentificeerd. Afhankelijk van uw keuze hebben deze gegevens betrekking op het geheel of een deel van uw zorgpad: uw medisch dagboek, uw gevoelens en ervaring op het zorgpad, uw medicijnen, uw fysieke activiteit. U kunt deze gegevensuitwisseling te allen tijde beëindigen.

Uw identiteit en het feit dat u gebruik maakt van onze applicatie kan worden gecommuniceerd met uw ziekenfonds of zorgverzekeraars. Deze organisaties zijn niet alleen gebonden aan hun eigen geheimhoudingsverplichtingen, maar ook aan een aanvullende overeenkomst tussen hen en ons waarin zij zich ertoe verbinden de informatie die wij aan hen doorgeven te beschermen. Deze mededeling wordt gerechtvaardigd omdat deze organisaties waarschijnlijk zullen deelnemen aan de financiering van de applicatie die u ter beschikking wordt gesteld en aan statistische studies om het nut van deze applicatie te evalueren. In geen geval worden uw medische gegevens aan deze derden doorgegeven.

Uw medische gegevens kunnen ook worden gedeeld met derden waarvoor u ons uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven of zou geven (bijvoorbeeld als onderdeel van het delen met een gezondheidskluis, medisch onderzoek of klinische studie).

De applicatie en uw gegevens worden gehost in een hostingsdatacenter met de hieronder beschreven beveiligingen (Hoe beveiligen we uw gegevens?). Wij garanderen dat deze provider alleen toegang heeft tot uw gegevens voor zover dat nodig is voor het uitvoeren van serveronderhoudstaken. Wij garanderen ook dat hij gebonden is aan een geheimhoudingsplicht en dat hij de gegevens alleen mag verwerken in overeenstemming met de instructies die wij hem geven.

Verplichte doorgiften

Het kan zijn dat wij verplicht zijn om persoonlijke gegevens over u door te geven. Dit zou het geval zijn wanneer een wet, voorschrift of gerechtelijke procedure (zoals een gerechtelijk bevel) ons daartoe verplicht, of wanneer publieke autoriteiten  ons daarom vragen in het kader van rechtshandhavingsacties. We kunnen ook geloven dat het noodzakelijk of wenselijk is om uw gegevens openbaar te maken om uw vitale belangen te beschermen wanneer u niet in staat bent om uw toestemming te geven.

Andere gevallen van doorgiften

Wij behouden ons ook het recht voor om alle gegevens die wij over u hebben door te geven in het geval van verkoop of overdracht van ons bedrijf of een deel van onze activa. In dergelijke gevallen verbinden wij ons ertoe alles in het werk te stellen om ervoor te zorgen dat de verkrijger uw gegevens in overeenstemming met deze verklaring gebruikt. Indien een dergelijke verkoop of overdracht plaatsvindt, kunt u contact opnemen met de cessionaris om vragen te stellen over de verwerking van uw gegevens en al uw rechten met betrekking tot uw gegevens te blijven uitoefenen.

Doorgiften van persoonsgegevens naar het buitenland

Bepaalde gegevens over het gebruik van de applicatie, volledig geanonimiseerd (d.w.z. dat ze niet aan uw persoon mogen worden gekoppeld) en zonder medisch karakter, worden aan externe partners meegedeeld om ons in staat te stellen fijne statistieken over het gebruik van de applicatie op te stellen.

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

Behalve door toepassing van uw recht op gegevenswissing (in detail beschreven in de paragraaf “Uw rechten” hieronder), worden uw volledige gegevens bewaard zolang u als gebruiker wordt beschouwd; u kunt dus het gebruik van onze diensten hervatten zonder dat u uw gegevens opnieuw hoeft in te voeren, zelfs na een paar maanden van inactiviteit op de applicatie.

Gegevens ontvangen van een derde partij

Als we gegevens over u ontvangen en verwerken van een derde partij (bijvoorbeeld informatie van een ander zorgmonitoringsysteem voor continuïteitsdoeleinden):

 • Wij informeren u over de aard, de herkomst en het doel van de overdracht.
 • We zouden deze gegevens beschermen en op dezelfde manier behandelen als de gegevens die we verzamelen.

Uw rechten

U heeft de volgende rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens die wij verwerken:

 • recht op toegang tot uw gegevens,
 • recht om ze te laten corrigeren of aanvullen,
 • recht op gegevenswissing en bezwaar,
 • recht op beperking van de verwerking,
 • recht op overdraagbaarheid van gegevens.

Deze rechten worden hieronder nader beschreven.

Als u deze rechten wilt uitoefenen, kunt u schriftelijk contact met ons opnemen door te sturen naar

 • per post naar COMUNICARE SOLUTIONS SA, rue du bois Saint-Jean 15/1, 4102 Seraing, België
 • of per e-mail op privacy@comunicare.be

door het bijvoegen van een kopie van uw identiteitsbewijs dat door ons zal worden vernietigd zodra uw aanvraag is verwerkt.

COMUNICARE zal uw aanvraag doorsturen naar de ZORGVERSTREKKER indien dit onder de verantwoordelijkheid van de ZORGVERSTREKKER valt.

U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie.

Recht van inzage

Wanneer uw gegevens door ons worden opgeslagen en verwerkt, geven wij u toegang tot uw persoonlijke gegevens en aanvullende informatie over deze gegevens: doel van de verwerking, categorieën van gegevens, mogelijke ontvangers van derden, bewaartermijn, uw aanvullende rechten met betrekking tot deze gegevens.

Recht op rectificatie

Indien de op u betrekking hebbende persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn, heeft u het recht ons te verzoeken deze gegevens zo spoedig mogelijk te corrigeren en/of aan te vullen.

Recht op gegevenswissing en bezwaar

U kunt ons vragen uw persoonlijke gegevens te verwijderen. Uw aanvraag wordt zo snel mogelijk uitgevoerd als aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:

 • De gegevens zijn niet langer nodig voor het doel of de doelen waarvoor ze zijn verzameld.
 • De gegevensverwerking is gebaseerd op uw eigen toestemming en u trekt uw toestemming in.
 • U bezwaar maakt tegen de verwerking van uw gegevens om een reden die verband houdt met uw specifieke situatie en wij geen dwingende legitieme reden hebben om dit te doen (bijvoorbeeld een wettelijke verplichting).
 • Als is vastgesteld dat uw persoonsgegevens onrechtmatig door ons zijn verwerkt.
 • Uw gegevens moeten worden verwijderd om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan wij onderworpen zijn.

In dit geval zijn wij verplicht om de derden aan wie wij uw persoonsgegevens hebben doorgegeven, op de hoogte te stellen van uw verzoek.

Dit recht op verwijdering is niet van toepassing voor zover het bewaren van de gegevens noodzakelijk is:

 • op de uitoefening van het recht op vrije meningsuiting en informatie;
 • om aan een wettelijke verplichting te voldoen;
 • op de mogelijke uitoefening of verdediging van onze rechten in de rechtbank.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft de mogelijkheid om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens op te vragen. Uw aanvraag wordt gevalideerd als een van deze criteria van toepassing is:

 • u betwist de juistheid van uw gegevens: het gebruik van uw gegevens wordt dan beperkt tot de tijd die nodig is om de juistheid van uw gegevens te controleren;
 • in geval van onrechtmatige verwerking maakt u bezwaar tegen het verwijderen van uw gegevens, maar vraagt u in plaats daarvan om een beperking van het gebruik ervan;
 • wij hebben uw gegevens niet meer nodig, maar u heeft ze nodig voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van uw rechten in de rechtbank;
 • wanneer u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking van uw gegevens om een reden die verband houdt met uw specifieke situatie, gedurende de tijd die nodig is om na te gaan of de door ons nagestreefde legitieme redenen prevaleren boven de uwe.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U heeft het recht om ons te vragen de persoonlijke gegevens die wij over u hebben te verstrekken in een gestructureerd, machinaal leesbaar formaat. Dit stelt u in staat om het door te geven aan een andere entiteit voor verwerking of om ons te vragen het rechtstreeks door te geven aan die entiteit.

Hoe beveiligen we uw gegevens?

Uw gegevens worden gecodeerd en lokaal opgeslagen op het mobiele apparaat waarop u de applicatie installeert en in de beveiligde databases van onze server(s). Alle uitwisselingen tussen de applicatie en de server(s) zijn gecodeerd volgens standaardprotocollen. Wij zorgen ervoor dat uw persoonlijke gegevens door adequate veiligheidsmaatregelen (technisch en organisatorisch) worden beschermd tegen onopzettelijk of onrechtmatig verlies, vernietiging, wijziging, onbevoegd gebruik, openbaarmaking of toegang.

Op technisch vlak beheren onze teams het globale onderhoud van de applicatie en de gegevens, die gehost worden in een datacenter met de steun van cybersecurity-experts en in redundante infrastructuren die over heel België verspreid zijn. Er wordt voorzien in een hoge mate van bescherming:

 • Toegangsbeveiliging: de infrastructuren zijn uitgerust met technologieën voor toegangscontrole.
 • Voedingsredundantie
 • Koeling van de computerapparatuur met passende middelen.
 • Brandbeveiliging met gespecialiseerde brandblussers en andere fysieke voorzorgsmaatregelen (bijv. branddetectoren)
 • Procedures: de werking van de centra is onderworpen aan strikte procedures.

Meer informatie

De bovenstaande verklaring vat de rechten en plichten met betrekking tot de verwerking van uw gegevens bij het gebruik van de COMUNICARE-toepassing samen. Indien u een verduidelijking van deze verklaring wenst, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (de AVG) die door het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie is opgesteld en waarnaar aan het begin van het document wordt verwezen, is toegankelijk via een van de volgende links: bekijken in HTML of downloaden in PDF .

 Wijziging van deze verklaring

In de toekomst kunnen we deze verklaring wijzigen. Indien deze wijzigingen overeenkomen met een minder strikte bescherming van uw persoonlijke gegevens, zullen wij u persoonlijk informeren en de wijzigingen en de redenen daarvoor toelichten. Uiteraard zult u uw rechten uit hoofde van de AVG-verordening en de nationale wetgeving kunnen blijven uitoefenen.

Hoe kunt u contact met ons opnemen?

Per post: COMUNICARE SOLUTIONS SA, rue du bois Saint-Jean 15/1, 4102 Seraing, België

Per e-mail: privacy @ comunicare.be